เปิดม่านเหล็ก จักวรรดิรัสเซีย – คาซัคสถาน

กำหนดได้เอง
  • tour_image_russia

Description

เปิดม่านเหล็ก ย้อนรอย อดีตจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น ระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้สำเร็จตั้งแต่ ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปกครองและเศรษฐกิจมาสู่ระบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเปิด และรอการมาเยือนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก กับสถานที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน

มอสโคว์ Moscow เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนาน รัสเซียเป็นผู้สีบทอดของสถาปัตยกรรม และ ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จากจักรวรรดิไบแซนไทน์ ไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง อาคารต่างๆ โบสถ์ วิหาร ฯลฯ อันงดงาม

วงแหวนทองคำ Golden Ring เป็นกลุ่มเมืองมรดกโลก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมอสโคว์ อันประกอบไปด้วยเมืองเก่าหลายเมือง อาทิเช่น วลาดิเมียร์ Vladimir อดีตเมืองหลวงเก่าของรัสเซีย ปัจจุบันยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของประเทศ เมืองซุสดาล Suzdal เมืองเก่าที่มีโบสถ์มีมหาวิหารที่สวยงาม มีป้อมปราการเครมลิน และ เซร์กิเยฟ โพสาด Sergiyev Posad ที่มี The Trinity Monastery of St Sergius วัดศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลก โดย ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1993

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองท่องเที่ยวทีส่ำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทีน่นำความเจริญมาสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่ และแตกต่างจากมอสโคว์ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ และบาร็อคแบบตะวันตก

เมืองคาซาน แห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถาน เมืองใหญ่อันดับสามของรัสเซีย และอีกหนึ่งในเมืองมรดกโลก ศูนย์กลางจักรวรรดิมองโกลในรัสเซีย มีเครมลินสีขาวแห่งคาซาน มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น มัสยิดคุล ชาริฟ จุดหมายของผู้แสวงบุญชาวมุสลิม และวิหารแห่งจักรวาลที่รวมสถาปัตยกรรมทุกศาสนาไว้ในวิหารเดียว

กรุงอัลมาตี้ หรือมอสโคว์แห่งเอเชียกลางใน คาซัคสถาน ตัวเมืองอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาเทียนซาน เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบรัสเซีย มีโบสถ์สวยเซนคอฟสถาปัตยกรรมรัสเซียออร์โธดอกซ์ สกีรีสอร์ท ทะเลสาบใหญ่อัลมาตี้กลางเทือกเขาสูง หุบโตรกซาริน ที่เป็นหุบโตรกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และหุบโตรกทัมกาลี แหล่งโบราณคดีมรดกโลก

 

Close